Keningspartij 2017

Op 30 april is de 4e Keningspartij keatst. Om 10:30 wie der kofje mei in stikje oranjekoek. En om kertier foar 11 waard ûnder lieding fan Wytze Fopma de dei foar de jeugd de wedstriid iepene troch in pear balspultjes.