Ek gebrûk meitsje fan Fraach & Oanbod? Stjoer in mailtsje nei ynfo@kfwommels.nl
 

 

Jacob-Klaas Haitsma 2e op PC

Gisteren is Jacob-Klaas Haitsma 2e geworden op de PC in Franeker. In de finale was het partuur van Bauke Triemstra c.s. met 5-5 6-6 te sterk voor Jelle Attema, Hillbrand Visser en Jacob-Klaas Haitsma.

 

Het bestuur feliciteert de mannen met deze prestatie.

Nynke Marije 1e in Sint Anne

Afgelopen zondag heeft Nynke Marije Faber de eerste prijs gewonnen bij het d.e.l. in Sint Anne. Gefeliciteerd.