Ek gebrûk meitsje fan Fraach & Oanbod? Stjoer in mailtsje nei ynfo@kfwommels.nl
 

 

Huldiging winners 2017

3 novimber binne de winners fan dit seizoen huldige:

  • Winnaressen dames PC: Louise Krol, Imke van der Leest en keninginne; Sjanet Wijnia
  • 3e priis winnares dames PC: Anna-Brecht Bruinsma
  • 2e priis winners heren PC: Jelle Attema, Jacob-Klaas Haitsma en Hillebrand Visser
  • Winnaressen Jong Fammen partij: Anna-Brecht Bruinsma, Sjanet Wijnia en Martzen Deinum

It wie in noflike jûn mei hinne en wer in protte lokwinsken en bedankjes.

Langeberg Dutch Open

11 en 12 november wordt het Langeberg Dutch Open georganiseerd. Dit is een internationaal Wallball toernooi waar iedereen boven de 14 jaar aan mee mag doen. Het toernooi zal plaatsvinden in sporthal de Trije in Franeker. Niet zo sportief maar toch een leuke middag? Het is een open evenement dus publiek is ook van harte welkom!

Meer informatie en opgeven