Ek gebrûk meitsje fan Fraach & Oanbod? Stjoer in mailtsje nei ynfo@kfwommels.nl
 

 

27 desimber sealkeatsen

Folgjende wike woansdei, 27 desimber, 17:00 is der sealkeatsen! Jou dy gau op:

Oaljekoekaksje 2018

Hjoed is de bestellijst foar de oaljekoeken foar ús feriening rûnbrocht. Folgjende wike wurdt dizze troch ús jeugdleden ophelle. Graach gelyk betelje, dan hoeve we âldjiersdei allinich noch mar te besoarchjen.

Rinne jo de bern mis? Dan kin jo de bestelling ek fia de mail trochjaan.

 

Uitnodiging winterkaatstraining K.F. Wommels

Heb je altijd al willen kaatsen of wil je het weleens proberen? Dan is dit je kans!

Rabo-ledensponsoring 2017

Rabobank Snits-SúdwestFryslân hat ek dit jier wer de aksje; “Rabo-ledensponsoring”. As jo lid binne fan’e Rabobank dan kinne je yn’e hiele moanne desimber €5,- fan het sponserbudjset fan de bank jaan oan jo favorite feriening, stifting of ynstelling. De Rabobank stipet dan €5,- en ‘t kostet jo sels neat!

Ek KF Wommels docht dit jier wer mei, wy ha kode RLS095. Link nei de sponsor side fine je hjir. Alfêst tige tank foar jo stipe!