Wintertraining

Alle moandeis is der fan 17.00 oant 18.00 oere wintertraining foar de jeugd yn it Trochpaad.
Der komme no noch 8 trainingen.
Ynkoarten hoopje we ek in pear foto’s hjirfan op de site te setten.

Nieuwe scheidsrechters in opleiding

Bij de KNKB is onlangs de cursus voor jeugdscheidsrechter begonnen. Vanuit Wommels doet Wessel mee, bij deze veel succes!