Ek gebrûk meitsje fan Fraach & Oanbod? Stjoer in mailtsje nei ynfo@kfwommels.nl

De opjefte foar de Keningspartij is iepen!!! (sluting is 26 april om 19.45 oere)

 

Keatsferiening docht mei oan de Jeugd Sponsor aksje fan Poiesz

De Poiesz sponsor aksje is wer los gien en dit kear docht de keatsferiening ek mei. Op 24 maart, fan 10 oan’t 3 oere, sil in oantal leden yn de Poiesz yn Skearnegoutum us club promoote.
Jim kin munten foar de club yn in spesiale koker foar de kf dwaan, sa wurd de KF finansjeel stipe.

Fierder kin jim ek jim stim op us utbringe fia de website fan de Poiesz, dit kin fia dizze link:

https://www.poiesz-supermarkten.nl/toolkit/jsa-stemactie

As winkel “Scharnegoutum” en dan stimme op de KF Wommels, alfest betanke.

Wintertraining

Alle moandeis is der fan 17.00 oant 18.00 oere wintertraining foar de jeugd yn it Trochpaad.
Der komme no noch 8 trainingen.

Nieuwe scheidsrechters in opleiding

Bij de KNKB is onlangs de cursus voor jeugdscheidsrechter begonnen. Vanuit Wommels doet Wessel mee, bij deze veel succes!