Ek gebrûk meitsje fan Fraach & Oanbod? Stjoer in mailtsje nei ynfo@kfwommels.nl
 

 

Utnoeging simmertraining Kabouters en Welpen.

Fan de jeugdkommisje de understeande utnoeging:

Skoallekeatsprojekt op it Funemint

Groep 3, 4 en 5 doche mei en hawwe de earste 3 kear it opslaan, utslaan en is tuskenspul traint.

Leste wike foar opjefte foar de simmertraining!!!

Foar alle keatsjeugd fanof de pupillen. Tink derom dat jim opjefte dien wurde moar foar oankommende sneon. Net ferjitte dus!!!  Klik op les mear foar it opjefteformulier.

Hjoed allegearre nei Skearnegoutum

Hjoed is it de dei om de gefulde koeken en it huskepapier yn te slaan en sa de KF te stypjen.
Dus foar no in kear, yn’e auto en op nei Skearnegoutum!!!

De dames stean foar jimme klear.