Ek gebrûk meitsje fan Fraach & Oanbod? Stjoer in mailtsje nei ynfo@kfwommels.nl
 

 

De Poieszaksje bringt rom 800euro op!

Eltsenien betanke foar de ynset en hulp, in moai bedrach wer de KF fest wol in moaie bestimming foar fine kin.

KF siket schminker(s).

De KF siket in schmink(st)er(s) foar snein 29 april tidens de Keningspartij.
Wa wol frijwillich dizze dei de jeugd (en miskien ek wol de senioaren???) fraai beskilderje?
Belangstelling? Lit it efkes witte by Aaltje Postma. purryduck@hotmail.com

Ek Okkema is foar de KF yn’t spier.

Alles wurd der oan dien om it fjild poerbest te krijen. Ek Leanbedriuw Okkema is drok besich, it fjild wurd rolle, faait en prikt, alles om it fjild op en top te krijen.

Ofroune wike bin de trainingen wer los gien op it fjild.