Ek gebrûk meitsje fan Fraach & Oanbod? Stjoer in mailtsje nei ynfo@kfwommels.nl

 

Aginda ALV 28 oktober

Hjirbij noegje wij jo/jimme út foar ús neijiersgearkomste op

woansdei 28 oktober 2015 om 20.00 yn de kantine

Wurklist

 1. Iepening
 1. Notulen gearkomste 8 april 2015
 1. Ynkommen stikken en meidielingen
 1. Ferslach kompetysje 2015
 1. Ferslach jeugdkommisje
 1. Ferslach karmasterkommisje

SKOFT mei ferlotting

 1. Oereidzjen Freule 2015
 1. KNKB wedstriidkalinder
 1. Bestjoerlike konsekwenties / Oftredend; Ytsje Hoekstra
 1. Stán fan saken Stichting Freule
 1. Omfreegjen

Bestjoer

KF Wommels