Ek gebrûk meitsje fan Fraach & Oanbod? Stjoer in mailtsje nei ynfo@kfwommels.nl

 

3e prijs voor de dames op de afdeling

Foto 12-06-16 18 58 19Anna-Brecht Bruinsma, Sjanet Wijnia en Martzen Deinum pakten vandaag de 3e prijs op de afdeling in Witmarsum!