Ek gebrûk meitsje fan Fraach & Oanbod? Stjoer in mailtsje nei ynfo@kfwommels.nl

De opjefte foar de Keningspartij is iepen!!! (sluting is 26 april om 8 oere)

 

Bolsward winnaar Freule

Op woensdag 9 augustus is Bolsward de winnaar geworden van de Freule partij, in de finale was het te sterk voor het sterke partuur van Exmorra.

Foto’s zijn van Henk Bootsma