Ek gebrûk meitsje fan Fraach & Oanbod? Stjoer in mailtsje nei ynfo@kfwommels.nl

De opjefte foar de Keningspartij is iepen!!! (sluting is 26 april om 8 oere)

 

Agnes Posthumus Teatskeninginne

Jort Strikwerda, Tjeerd de Vries en Agnes Posthumus ha snein de Teatsparty wûn, yn in spannende finale mei 5-5 6-4 fan Eeltje Postma, Douwe Kooistra en Sieta Tessemaker. Agnes Posthumus waard útroppen ta Keninginne fan de dei, sy folget Folkert Wijnia op. Yn’e ferliezersrûne gie de priis nei Jelle de Vries, Gerrit Postma en Jeannet Bos.