Ek gebrûk meitsje fan Fraach & Oanbod? Stjoer in mailtsje nei ynfo@kfwommels.nl

 

Algemiene Ledegearkomste 8 april yn It Dielshûs

Oankommende woansdeitejûn om 20.00 oere wer ús jierlikse ledegearkomste. Wy sjogge werom, mei it jierferslach en it finansjeel ferslach, mar ek foarút mei it wedstriidskema en de begrutting foar it seizoen 2015.

Wy nimme ôfskie fan Egbert Postma as bestjoerslid en wy ha twa nije persoanen ree fûn om ús bestjoer te fersterkjen.

Nei it skoft sille wy wiidweidich diskusjearje oer de takomst fan ús feriening en de organisaasje fan de Freulepartij.

De gearkomste begjint om 20.00 en sil dit kear plak fyne yn It Dielshûs. De aginda is as folgest;

1. Opening
2. Verslag van de najaarsvergadering dd. 12 november 2014
3. Ingekomen stukken en mededelingen
4. Financieel verslag 2014 en de begroting 2015 door de penningmeester
5. Verslag kascommissie
6. Jaarverslag 2014 door het HB
7. Wedstrijdschema 2015
8. Bestuursverkiezing:
i: Aftredend en niet herkiesbaar: Egbert Postma
ii: Voordracht algemeen lid: Douwe Kooistra
iii: Voordracht algemeen lid: Sybren Hoekstra
9. Pauze
10. Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de KNKB
11. Stand van zaken m.b.t. Stichting de Freulepartij
12. Toelichting op de feitelijke, juridische en financiële consequenties
13. Rondvraag
14. Slot