Ek gebrûk meitsje fan Fraach & Oanbod? Stjoer in mailtsje nei ynfo@kfwommels.nl

 

ALV

Oan alle leden fan Keatsferiening Wommels

Hjirbij noegje wij jo/jimme út foar ús neijiersgearkomste op

woansdei 26 oktober 2016 om 20.00 yn de kantine

Wurklist

  1. Iepening
  1. Notulen gearkomste 30 maart 2016
  1. Ynkommen stikken en meidielingen
  1. Ferslach kompetysje 2016
  1. Ferslach jeugdkommisje

SKOFT mei ferlotting

  1. Oereidzjen Freule 2016
  1. KNKB wedstriidkalinder
  1. Bestjoerlike konsekwenties
  1. Stichting Freule
  1. Omfreegjen

Bestjoer

KF Wommels