Ek gebrûk meitsje fan Fraach & Oanbod? Stjoer in mailtsje nei ynfo@kfwommels.nl

 

American Base Partij

Woensdag 2 juli was de American Base Jeugdpartij. Wederom een prachtige wedstrijd!
Sponsor en vrijwilligers, onze hartelijke dank!

By de kabouters is it as folgjende eindige:

1e priis: Jesse de Vries en Froukje Delea
2e priis: Luuk Meijer en Jelle Vellinga
3e priis; Anouk Delfsma en Feike Sieperda
4e priis: Aukje van leleyveld en Rimar Nijdam

By de welpen:

1e priis: Milan v/d Weg en Ilse Vellinga
2e priis: Sije vd Schaar en Ingrid de Boer
3e priis: Sjirk Vellinga en Jimte Nijdam
4e priis: Rudger Nijdam en Doutsen Porte

By de pupillen:

1e priis: Luka vd Weg en Menno Bruinia
2e priis: Femke Terpstra en Mark Beckers

By de skoaljonges/famkes:

1e priis: wessel schraa en Pytrik Hovinga
2e priis: Rixt Wijnia en Elske deinum

Ferliesers
1e priis: Robin vd weg en Nynke Marije Faber
2e priis: Jan Sijtsma en Daphne Terpstra