Ek gebrûk meitsje fan Fraach & Oanbod? Stjoer in mailtsje nei ynfo@kfwommels.nl

 

Andringastate Partij 11 en 12 juni

Woensdag 11 en donderdag 12 juni was de Andringastate Jeugdpartij. 51 jongeren hebben hier aan meegedaan. Wederom een prachtige wedstrijd!
Sponsor en vrijwilligers, onze hartelijke dank!
De foto’s volgen nog.

By de kabouters is it as folgjende eindige:

1e priis: Jesse de Vries en Sietse Jellema
2e priis: Anouk Delfsma en Rixt vd Schaar
3e priis; Luuk Meijer en Marjanne Dijkstra
4e priis: Aukje van Lelyveld en Hendrika van der Eems
5e priis: Jelle Vellinga en Feike Sieperda
6e priis: Rimar Nijdam en Froukje Delea

By de welpen:

1e priis: Jelmer Dijkstra en Ingrid de Boer
2e priis: Sybren de Vries en Ilse Vellinga
3e priis: Sije vd Schaar en Wiert Wagenaar
4e Priis: Tjerk Vellinga en Minke Hoekstra

By de pupillen:

1e priis: Eeltsje Bootsma en Douwe Jan Vellinga
2e priis: Femke Terpstra en Menno Brunia
3e priis: Luka vd Weg en Olaf van Lelyveld

By de skoaljonges/famkes:

B-Poule:

1e priis: Johannes Sybesma en Daphne Terpstra
2e priis: Steven Vellinga en Mark Klijnsma

A-Poule:

1e priis: Jan Sijtsma en Rixt Wijnia
2e priis: Robin vd Weg en Wesley vd Wint