Mei in net al te grutte opkomst fan 6 minsken, waard der moai keatst. Fuort de earste partij 5-5 6-6!

De earste partij fan it seizoen en wy bin der klear foar!

Sa’t de measte minske fêst wol sjoen ha, hat de webside fan’e feriening in tiidsje ‘offline’ west. Fanôf hjoed is der wer ‘online’ yn in nij joske!

Binnenkort start weer een cursus nieuwe clubscheidsrechters. Voor meer informatie gaat U naar: www.knkb.nl of www.kaatsacedemie.nl