Ek gebrûk meitsje fan Fraach & Oanbod? Stjoer in mailtsje nei ynfo@kfwommels.nl

De opjefte foar de Keningspartij is iepen!!! (sluting is 26 april om 8 oere)

 

Jo kinne sûnt koart jo tagongskaarten foar de Freule op 6 augustus 2014 ek wer oanfreegje troch it skuldige bedrach oer te meitsjen nei NL79 RABO 0372.0068.25 t.n.f. “Kaartferkeap Freule “. As omskriuwing by de betelling graach jo foarkar foar hokker kaarten, wy sille dan it bêst mooglike plakje passend by jo winsken takenne.

Poster teatsen

Zo ziet verse tomatensoep van 200 tomaten eruit! Geeske en Gelf, tige tank!

20140614-093322-34402167.jpg

IJLST:
Wommels – minnertaga 5-3 6/4!
Wommels – peins 2-5 0-6. Dames helaas! Jammer!!

Stiens:
Wommels gewonnen 5-2 6/4
Ook de jongens hebben de tweede omloop helaas verloren!

De dag begonnen met een goed ontbijt! Succes dames en heren!

20140614-092306-33786309.jpg

20140614-092307-33787939.jpg