Ek gebrûk meitsje fan Fraach & Oanbod? Stjoer in mailtsje nei ynfo@kfwommels.nl
 

 

De door elkaar loten shirts zijn dinsdagavond 6 mei op te halen bij de training.

Geef je zo snel mogelijk op voor de federatie afdeling 2014

Categorieën: Welpen / Pupillen / Schooljeugd / Jeugd

Vanavond kunnen de D.E.L. shirts worden opgehaald door de jeugd die federatie en/of KNKB kaatst.

Locatie: Kantine
Tijd: 19:00 – 20:00 uur