Ek gebrûk meitsje fan Fraach & Oanbod? Stjoer in mailtsje nei ynfo@kfwommels.nl
 

 

Ofrûne tongersdei 25 maaie is de Franke Osinga partij keatst.

Op tongersdei 25 maaie is de folgjende ledenpartij foar sawol jeugd as senioren. Dizze partij sil NET om 13.00 begjinne mar om 11.00. Dit komt net oerien mei wat der yn it boekje stiet. Wy hoopje jimme allegeare te sjen op tongersdei 25 maaie om 11.00. Opjaan kin hjir ûnder:

Sneon 13 maaie wurdt der wer ledenkeatst, we begjinne om 16:00. Graach hjirûnder opjaan en oant folgjende wike sneon!