Ek gebrûk meitsje fan Fraach & Oanbod? Stjoer in mailtsje nei ynfo@kfwommels.nl

 

D.E.L. shirts

De door elkaar loten shirts zijn dinsdagavond 6 mei op te halen bij de training.