D.e.l. Shirts

Soenen de bern dy’t nog d.e.l. shirts hawwe dizze foar 1 novimber by Ytsje Hoekstra bringe wolle.

Tige tank.