Ek gebrûk meitsje fan Fraach & Oanbod? Stjoer in mailtsje nei ynfo@kfwommels.nl

De opjefte foar de Keningspartij is iepen!!! (sluting is 26 april om 8 oere)

 

De 55+ hie de leste wedstriid yn de seal

It sealkeatsen foar de 55+ gjit it hiele jier gewoan troch, yn de wintermoannen keatse se yn de Trije yn Frentsjer.
Foarriche wike hiene se de leste wedstriid yn de hal foardat se yn maaie wer it fjild op gean, by dizze wedstriid wie de kranse yn de A-klasse foar Anne Brouwer!