Ek gebrûk meitsje fan Fraach & Oanbod? Stjoer in mailtsje nei ynfo@kfwommels.nl
 

 

De lotting foar de Freule 2015 is bekend

Der is wer lotte foar de Freule!

Freule  Keatspartij 2015
KNKB ofdieling jongens
 Woansdei 5 augustus 2015
Lotsjen foar de 113e Freulepartij fan 5 augustus 2015
1 Winsum 2 Achlum
3 Bitgum 4 Ferwert
5 Berltsum 6 Wergea
7 Weidum 8 Goaijengea
9 Mantgum 10 Dronryp
11 Itens 12 Gaast-Ferwâlde
13 Nijewier-Mitselwier-Easternijtsjerk 14 Makkum
15 Lollum-Waaksens 16 Folsgeare
17 Boalsert 18 Eksmoarre
19 Spannum 20 Skearnegoutum
21 Menaem 22 Wiuwert/Britswert
23 Easterein 24 Grou
25 Jelsum-Koarnjum-Britsum 26 It Hearrenfean
27 Goutum 28 Baard
29 Minnertsgea 30 Balk
31 Wommels 32 Reduzum
33 Damwald 34 Tsjummearum
35 Seisbierrum-Pitersbierrum 36 Frjentsjer
37 De Hommerts 38 Arum
39 Rie 40 Aldeleie
41 Sint Jabik 42 Stiens
43 Skettens/Longerhou 44 Eanjum
45 Drylts 46 Morra-Ljussens
47 Ie 48 Peins
49 Wytmarsum 50 Sint Anne