Ek gebrûk meitsje fan Fraach & Oanbod? Stjoer in mailtsje nei ynfo@kfwommels.nl
 

 

De Poieszaksje bringt rom 800euro op!

Eltsenien betanke foar de ynset en hulp, in moai bedrach wer de KF fest wol in moaie bestimming foar fine kin.