Jouke Punter erelid

Ek gebrûk meitsje fan Fraach & Oanbod? Stjoer in mailtsje nei ynfo@kfwommels.nl

 

Jouke Punter erelid

Jouke Punter erelid

Jouke Punter erelid

Jouke Punter krijgt de titel “lid van verdienste van de KNKB”