Ek gebrûk meitsje fan Fraach & Oanbod? Stjoer in mailtsje nei ynfo@kfwommels.nl

 

Famylje De Vries de bêste by it Famyljekeatsen

Ut in list fan 11 partoer gie de finale tusken famylje Postma ( Aaltje, Dirk Pieter Westra en Eeltje) en famylje De Vries ( Gerard, Tjeerd en Jan). De finale waard nea echt spannend en op 5-3 6-6 makke Jan de partij út.