Ek gebrûk meitsje fan Fraach & Oanbod? Stjoer in mailtsje nei ynfo@kfwommels.nl

 

FB Oranjewoud Cup

Op 2 juny sille de partoeren dy dielnimme oan de FB Oranjewoud Cup wer los.
Dit sil plak fine yn:

Hijum/Feinsum, hjir nimme de froulju fan Wommels(Anna-Brecht, Sjanet en Anke Marije) it op tsjin de froulju van Bitgum.

Berltsum, hjir spylje de heren fan Wommels(Pieter, Erik en Jacob-Klaas) tsjin it partoer fan Berltsum.

Beide wedstriden begjinne om 19.00 oere.