Ek gebrûk meitsje fan Fraach & Oanbod? Stjoer in mailtsje nei ynfo@kfwommels.nl

De opjefte foar de Keningspartij is iepen!!! (sluting is 26 april om 8 oere)

 

Freule edysje 2014 hast los

Nei de taspraak fan de foarsitter en it ferdielen fan de partoeren troch de wedstriidlieder is de 109 edysje fan de Freule oan it begjin ta!