Ek gebrûk meitsje fan Fraach & Oanbod? Stjoer in mailtsje nei ynfo@kfwommels.nl

 

Gevonden voorwerpen Freule

Gevonden op dak of in de buurt partytent Freulepartij : 1 oranje kaatsbal met opschrift   PieterDB, 1 blauwe kaatsbal met opschrift Sleuwe 1 zachte blauwe (kaats)bal. Voor meer info : murkwom@hetnet.nl