Ek gebrûk meitsje fan Fraach & Oanbod? Stjoer in mailtsje nei ynfo@kfwommels.nl

 

Hijum-Feinsum wint de Freule

Woansdei 6 augustus 2014 waard de Freule partij wer ferkeatst. Hijum-Feinsum, mei Laas Pieter van Straten, Jetze Lutzen Plantenga en Hielke Beijering, wûn yn de finale fan Tsjummearum mei 5-1 6-6.