Ek gebrûk meitsje fan Fraach & Oanbod? Stjoer in mailtsje nei ynfo@kfwommels.nl
 

 

Iepen kampioenskip Pearke Teatsen

Snein 12 july fynt yn Mantgum it iepen kampioenskip Pearke Teatsen plak.
It begjint om 10.00 oere en nei ôfrin is der live muzyk en de ynlis is €7,50 per pear.

Opjefte moat foar 10 july 20.00 oere en dat kin by B. Stienstra til. 06-130434474

Of stjoer efkes in mailtje nei info@jacobklaver.nl