Ek gebrûk meitsje fan Fraach & Oanbod? Stjoer in mailtsje nei ynfo@kfwommels.nl
 

 

Jumbo aksje Freule 2017

De aksje fan’e JUMBO Kooistra Wommels foar de Freule hat 3 priiswinners opsmiten. Froukje Bosgra út Rien wint de keatsbal, Marco Weijer de tribune kaarten en Willy Bootsma de keatswant. By de foto Bertus Procee fan Jumbo en René Politiek út Frensjer fan it nije Stiftingsbestjoer fan de Freule.