Ek gebrûk meitsje fan Fraach & Oanbod? Stjoer in mailtsje nei ynfo@kfwommels.nl
 

 

KF siket schminker(s).

De KF siket in schmink(st)er(s) foar snein 29 april tidens de Keningspartij.
Wa wol frijwillich dizze dei de jeugd (en miskien ek wol de senioaren???) fraai beskilderje?
Belangstelling? Lit it efkes witte by Aaltje Postma. purryduck@hotmail.com