Ek gebrûk meitsje fan Fraach & Oanbod? Stjoer in mailtsje nei ynfo@kfwommels.nl

De opjefte foar de Keningspartij is iepen!!! (sluting is 26 april om 8 oere)

 

KF syket trainer!!! (update…)

Der ha sich twa trainers oanmeld om de welpen dit jier te trainen.
Fantastisch!!!