Ek gebrûk meitsje fan Fraach & Oanbod? Stjoer in mailtsje nei ynfo@kfwommels.nl

De opjefte foar de Keningspartij is iepen!!! (sluting is 26 april om 8 oere)

 

KF syket trainer!!!

Foar de leeftiidsgroep fan de welpen syket de KF noch in enthousiaste trainer.
Wa wol us helpe om dizze groep nei in (noch) heger nivo te bringen.

Oanmeldingen mei wol nei: Amarins Wiersma
email: amarinsje41@hotmail.com