Ek gebrûk meitsje fan Fraach & Oanbod? Stjoer in mailtsje nei ynfo@kfwommels.nl
 

 

Kompetysjekeatsen (1)

De earste kear kompetysjekeatsen dit seizoen, trije perkjes en in soad wille. De útslach wie as folgest;

Jort Strikwerda                5 – 4                      Johan Delfsma

Johan Bos                       6 – 4                      Pieter Vellinga

Tjeerd de Vries                5 – 5                      Broer Greidanus

Jan de Vries                     0 – 6                      Jeen Houtsma

Jelle Wiersma                  2 – 5                      Jelle de Vries

Djoeke Eringa                  6 – 6                      Cornelis Bruinsma

Gert Jan Veenendaal

 

It klassemint stjit by ynformaasje, ûnder kompetysjekeatsen. Folgjende wike selde plak, selde tiid.