Ek gebrûk meitsje fan Fraach & Oanbod? Stjoer in mailtsje nei ynfo@kfwommels.nl

De opjefte foar de Keningspartij is iepen!!! (sluting is 26 april om 8 oere)

 

Kompetysjekeatsen (3)

Dizze kear in koarte keatsjûn, de partijen giene as in trein. De útslach wie as folgest;

Jort Strikwerda                5 – 0                      Johan Delfsma

Gerrit Postma                  6 – 0                      Jelle Jan Sybrandy

Klik op “lês mear” foar de oare útslagen.

————————————————————————-

Durk Klijnsma                  5 – 2                      Jelle de Vries

Jan de Vries                     6 – 6                     Jeen Houtsma

Pieter Vellinga                                               Jelle Wiersma

——————————————————————–

Bouke Fopma                  5 – 2                       Eeltje Postma

Johan Bos                        6 – 6                     Johan de Graaf

Jurjen Eringa                                                 Sybren Hoekstra

It klassemint stjit by ynformaasje, ûnder kompetysjekeatsen. Folgjende wike selde plak, selde tiid.