Ek gebrûk meitsje fan Fraach & Oanbod? Stjoer in mailtsje nei ynfo@kfwommels.nl
 

 

Kompetysjekeatsen (5)

De animo wie wer bêst genoag, mei dit kear ek in frouljuswedstriid.

Sanne Jorritsma             5 – 4                      Sietske Faber

Djoeke Eringa                6 – 4                      Amarins Wiersma

Klik op “lês mear” foar de oare útslagen.

————————————————————————-

Durk Klijnsma                  1 – 5                      Jelle de Vries

Jelle Wiersma                  4 – 6                      Eeltje Postma

Gerrit Postma                                               Johan Delfsma

——————————————————————–

Jeroen Brouwer              5 – 5                    Jan de Vries

Johan Bos                      6 – 2                    Pieter Vellinga

Wouter Jan Postma                                    Jeen Houtsma

It klassemint stjit by ynformaasje, ûnder kompetysjekeatsen. Folgjende wike GJIN kompetysjekeatsen y.f.m. de doarpsfeesten.