Ek gebrûk meitsje fan Fraach & Oanbod? Stjoer in mailtsje nei ynfo@kfwommels.nl

 

Krystborrel

It bestjoer noeget har frijwilligers en stipers út foar in krystborrel op freed 16 desimber. Komme jo ek foar in hapke en in snapke? Jo binne fan herte wolkom om 17.00 oere yn de kantine.