Ek gebrûk meitsje fan Fraach & Oanbod? Stjoer in mailtsje nei ynfo@kfwommels.nl

 

Lêste kear perklizze

De perklizzers ha hjoed foar de lêtste kear dit jier de perken lein. Wy wolle de mannen betankje foar al die prachtige perken dy’t sy ek dit jier wer lein ha. Tige tank!