Ek gebrûk meitsje fan Fraach & Oanbod? Stjoer in mailtsje nei ynfo@kfwommels.nl

De opjefte foar de Keningspartij is iepen!!! (sluting is 26 april om 8 oere)

 

Leste wike foar opjefte foar de simmertraining!!!

Foar alle keatsjeugd fanof de pupillen. Tink derom dat jim opjefte dien wurde moar foar oankommende sneon. Net ferjitte dus!!!  Klik op les mear foar it opjefteformulier.

Opjefte sluten