Hjoed is de bestellijst foar de oaljekoeken foar ús feriening rûnbrocht. Folgjende wike wurdt dizze troch ús jeugdleden ophelle. Graach gelyk betelje, dan hoeve we âldjiersdei allinich noch mar te besoarchjen.

Rinne jo de bern mis? Dan kin jo de bestelling ek fia de mail trochjaan.

 

Heb je altijd al willen kaatsen of wil je het weleens proberen? Dan is dit je kans!

Rabobank Snits-SúdwestFryslân hat ek dit jier wer de aksje; “Rabo-ledensponsoring”. As jo lid binne fan’e Rabobank dan kinne je yn’e hiele moanne desimber €5,- fan het sponserbudjset fan de bank jaan oan jo favorite feriening, stifting of ynstelling. De Rabobank stipet dan €5,- en ‘t kostet jo sels neat!

Ek KF Wommels docht dit jier wer mei, wy ha kode RLS095. Link nei de sponsor side fine je hjir. Alfêst tige tank foar jo stipe!

3 novimber binne de winners fan dit seizoen huldige:

  • Winnaressen dames PC: Louise Krol, Imke van der Leest en keninginne; Sjanet Wijnia
  • 3e priis winnares dames PC: Anna-Brecht Bruinsma
  • 2e priis winners heren PC: Jelle Attema, Jacob-Klaas Haitsma en Hillebrand Visser
  • Winnaressen Jong Fammen partij: Anna-Brecht Bruinsma, Sjanet Wijnia en Martzen Deinum

It wie in noflike jûn mei hinne en wer in protte lokwinsken en bedankjes.