Ek gebrûk meitsje fan Fraach & Oanbod? Stjoer in mailtsje nei ynfo@kfwommels.nl

 

Lotting Freule bekend!

Freule  Keatspartij 2016
KNKB ofdieling jongens
 Woansdei 10 augustus 2016
Lotsjen foar de 114e Freulepartij fan 10 augustus 2016
1 Eanjum 2 Grou
3 Folsgeare 4 Goutum
5 Gaast-Ferwâlde 6 Snits
7 Bitgum 8 Wergea
9 Stiens 10 Wommels
11 De Hommerts 12 Boalsert
13 Eksmoarre 14 Winsum
15 Nijewier-Mitselwier-Easternijtsjerk 16 Ie
17 Lollum-Waaksens 18 Wytmarsum
19 Sint Anne 20 Reduzum
21 Ingelum 22 Easterein
23 Tsjummearum 24 Skearnegoutum
25 Menaem 26 Damwald
27 Seisbierrum-Pitersbierrum 28 Arum
29 Tsjom 30 Balk
31 Spannum 32 Weidum
33 Mantgum 34 Minnertsgea
35 Achlum 36 Berltsum
37 Peins 38 Makkum
39 Jellum-Bears 40 Raerd
41 Doanjum 42 Baard
43 Skettens/Longerhou 44 Ferwert
45 Goaiïngea 46 Jelsum-Koarnjum-Britsum
47 Penjum 48 Frjentsjer
49 Dronryp