Ek gebrûk meitsje fan Fraach & Oanbod? Stjoer in mailtsje nei ynfo@kfwommels.nl

 

Moarn KNKB Junioaren frije formaasje

Moarn stjit dizze KNKB wedstriid op it programma. Op ‘e list stean 10 partoer en it belooft in spannende keatsdei te wurden, sjoen de sterkte fan de partoeren. De list kinnen jim fia ûndersteande link besjen.

http://www.knkb.nl/pageid=7/wdstid=9914/wedstrijd.html

De winners fan de dei krije noch in ekstra priiske, in tagongskaart mei tribunekaart foar de oankommende Freuleparty. Yn tsjinstelling tot ûs jierprogramma begjint de wedstriid net om 10.00 mar om 11.00 en de karmasters wurde om uterlik 10.45 ferwachte.