Ek gebrûk meitsje fan Fraach & Oanbod? Stjoer in mailtsje nei ynfo@kfwommels.nl
 

 

Muzykwein opknapt

Bate Wijnja fan B & O Bandenservice te Boalsert hat ús muzykwein in underhâldsbeurt jûn sadat de wein wer feilich oer de fryske diken kin. Bate, tige tank.

De wein kin brûkt wurde foar ferskate eveneminten en aktiviteiten. Foar mear ynformaasje nim kontakt op mei Sybren Hoekstra 06-15477932.