Ek gebrûk meitsje fan Fraach & Oanbod? Stjoer in mailtsje nei ynfo@kfwommels.nl
 

 

Nachtkeatsen

Fannejûn Nachtkeatsen op de Terp. Wy kinne alfêst ferklappe dat der 13 partoeren binne en dat Eeltje de earste omloop tsjin Marije mei. De folsleine list hinget fanôf 17.00 yn de Jimbar.

Wy begjinne fannejûn om 20.30