Ek gebrûk meitsje fan Fraach & Oanbod? Stjoer in mailtsje nei ynfo@kfwommels.nl
 

 

Nieuwe scheidsrechters in opleiding

Bij de KNKB is onlangs de cursus voor jeugdscheidsrechter begonnen. Vanuit Wommels doet Wessel mee, bij deze veel succes!