Ek gebrûk meitsje fan Fraach & Oanbod? Stjoer in mailtsje nei ynfo@kfwommels.nl

De opjefte foar de Keningspartij is iepen!!! (sluting is 26 april om 8 oere)

 

NK Stiens en IJlst

IJLST:
Wommels – minnertaga 5-3 6/4!
Wommels – peins 2-5 0-6. Dames helaas! Jammer!!

Stiens:
Wommels gewonnen 5-2 6/4
Ook de jongens hebben de tweede omloop helaas verloren!

De dag begonnen met een goed ontbijt! Succes dames en heren!

20140614-092306-33786309.jpg

20140614-092307-33787939.jpg