Ek gebrûk meitsje fan Fraach & Oanbod? Stjoer in mailtsje nei ynfo@kfwommels.nl

 

Nûmers de loft yn

Woansdeitemiddei binne de nûmers fan de partoeren, dy’t de finale fan de Freule 2014 keatst hawwe, ophongen en dermei is ús grutte tillegraaf wer kompleet. Hijum-Feinsum mei nûmer 49 wûn it doe mei 5-1 en 6-6 fan Tsjummearum (nûmer 9). Mei tank oan in meiwurker fan himmelbedriuw Vlietstra is ek ús tillegraaf wer winterklear.