Op nei it NK!

Nei in goed stikje bôle kin it net stikken!